ชื่อบทความ:     วะเราะอ์ และระดับขั้นต่างๆ
       ผู้เรียบเรียง:      อายะตุลลอฮ์ ญะวาดี ออโมลี
       วันที่เผยแพร่ :   2010-08-14 13:10:15