ขออยู่กับผู้สัจจริง
ประพันธ์โดย ดร.มุฮัมมัด ตีญานี อัสสะมาวี
แปลโดย อุสตาซ อัยยูบ ยอมใหญ่
 

بسم الله الرحمن الرحیم
คำนำ

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ซึ่งไม่มีขอบเขตใดๆ มาจำกัดพระคุณลักษณ์ของพระองค์ และไม่มีสภาพการณ์ใดๆ กำหนดสภาวะดำรงอยู่ของพระองค์

ขอได้โปรดประทานพร และความสันติสุขแด่ประมุขและนบีของเรามุฮัมมัด(ศ) และแด่วงศ์วานของท่าน(ศ) ผู้ประเสริฐ ผู้บริสุทธิ์ทั้งผอง

นับเป็นการสนองความต้องการอย่างหนึ่งแด่พี่น้องผู้ศรัทธาในแนวทางอิมามียะฮฺในประเทศไทย ที่เราได้เสนอผลงานแปลหนังสือ “ขออยู่กับผู้สัตย์จริง” อันเป็นเล่มสองต่อจากหนังสือ “ในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้รับทางนำ” ของท่าน ดร.มุฮัมมัด ตีญานี อัซ-ซะมาวี ที่ได้จัดพิมพ์ไปแล้วเมื่อ พ.ศ.2534 ปรากฎว่าพี่น้องผู้ศรัทธาตลอดทั้งผู้อ่านทั้งหลายได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากหนังสือชุดนี้อย่างเต็มที่ในการแสวงหาความจริงบางอย่างในหลักความเชื่อตามคำสอนที่แท้จริงของอิสลาม

ณ ที่นี้ เราขอแสดงความคารวะแด่ความอุตสาหะอย่างสูงของ อุซตาซ อัยยูบ ยอมใหญ่ ในการแปลต้นฉบับจากภาษาอรับมาเป็นภาษาไทย และแด่คณะผู้ตรวจทานทุกท่าน

เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.)ได้โปรดประทานความสัมฤทธิ์ผลแก่พี่น้องผู้ศรัทธาในการแสวงหาหลักความเชื่ออันเที่ยงแท้ของอิสลาม

แน่นอน ความสำเร็จลุล่วงของงานชิ้นสำคัญนี้ ก็เนื่องโดยความกรุณาของอุซตาซ ฮุจญะตุ้ลอิสลาม วัลมุสลิมีน ฮาจญ์ เชคอะฮฺมัด ชะอ์บานี ที่ได้เสียสละอย่างเต็มกำลังในการจัดการดำเนินงานจนผลงานแปลอันทรงคุณค่านี้สำเร็จเป็นรูปเล่ม จนมาอยู่ในมือของพี่น้องในประเทศไทย

อนึ่ง หากพบข้อผิดพลาด จุดบกพร่องใดๆ ทางสถาบันยินดีรับการทักท้วง และติติงด้วยความหวังดีจากผู้อ่านเสมอ

อินชาอัลลอฮฺ คงอีกไม่นานนัก เราจะจัดพิมพ์ผลงานอื่นๆต่อไป

วัสลาม

สถาบันดารุล-อิลม์ มัดเราะซะฮฺ อิมามคูอี

กรุงเทพฯ ประเทศไทย