สารบัญ


คำนำผู้แปล
คำนำสำนักพิมพ์
ประวัติผู้เขียน
..คำวิจารณ์โดย ดร. ฮามิด ฮัฟนี ดาวูด
..คำวิจารณ์โดย เชคมะฮ์มูด อบู รอยยะฮ์
..คำวิจารณ์โดย เชคญะวาด มุฆนียะฮ์
..คำวิจารณ์โดย ศาสตราจารย์ เจมส์ โรบินสัน
บทนำ
ต้นตอของนิยายและนักเล่านิยาย
การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับซัยฟ์และคำบอกเล่าต่างๆ ของเขา
1. กองทัพอุซามะฮ์
..เรื่องเล่าโดย ซัยฟ์
..เรื่องราวที่รายงานโดยผู้อื่นที่นอกเหนือจากซัยฟ์
..การเปรียบเทียบ
..การแนะนำซอฮาบะฮ์บางคน
..นโยบายของศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) ขณะใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
2. ซัยฟ์กับสะกีฟะฮ์
..การตรวจสอบหาความจริงของเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สะกีฟะห์ดังที่ซัยฟ์ได้บันทึกไว้
..นักเล่านิทาน
..สะกีฟะฮ์ กับนักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ นอกเหนือจากซัยฟ์
..สะกีฟะฮ์ กับอบูบักร
..ท่านศาสนทูตได้แสดงเจตจำนงค์ของท่านด้วยการเขียนบันทึกหรือไม่ ?
..การจากไปของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)
..บรรดาคู่แข่งขันก่อนการฝังศพท่านศาสดา(ศ็อลฯ)
..คู่แข่งคนที่สองสำหรับการสืบตำแหน่งแทนของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)
..คู่แข่งที่ประสพความสำเร็จ
..คำเตือน
..การให้สัตยาบันในที่สาธารณะ
....หลังจากการให้สัตยาบัน
....การฝังศพของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)
....ผู้หลบภัยอยู่ในบ้านของฟาฏิมะฮ์
....สิ้นสุดเหตุการณ์ การให้สัตยาบัน
..ข้อวิจารณ์ที่กระทำโดยบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับการให้สัตยาบัน
....ก) ฟัฎล์ อิบนิอับบาส
....ข) อับดุลลอฮ์ อิบนิ อับบาส
....ค) ซัลมาน ฟารซี
....ง) อุมมุ มิสตะฮ์
....จ) อบูซัร
....ฉ) มิกดาด
....ช) สตรีผู้หนึ่งจาก บนูนัจญาร
....ซ) อบูซุฟยาน
....ฌ) มุอาวิยะฮ์
....ญ) คอลิด อิบนิ สะอีด
....ฎ) สะอัด อิบนิ อุบาดะฮ์
.... ฏ) อุมัร
..วิวัฒนาการในการบันทึกของ ซัยฟ์
..สรุป
3. ริดดะฮ์ (นอกรีต)
..การตกศาสนาในสมัยของท่านศาสดา
..การตกศาสนาในสมัยของอบูบักร
4. มาลิก อิบนิ นุวัยรอฮ์
..เรื่องราวของมาลิก ตามรายงานของซัยฟ์
..แหล่งที่มาของการเล่าเรื่องของซัยฟ์
..ใครคือ ซออับ อะตียะฮ์ และอุศมาน
..ทำไม ? เรื่องเล่าของซัยฟ์จึงต้องเป็นนิยายด้วย
..เนื้อหาของเรื่องเล่าต่างๆ ของซัยฟ์
..ข้อเปรียบเทียบ
5. เรื่องราวของ อะลาอ์ อิบนิ ฮัดรอมี
..แหล่งที่มาในเรื่องราวของ ซัยฟ์
..เรื่องราวของ อะลาอ์ ที่เล่าโดยบุคคลอื่นไม่ใช่ซัยฟ์
..สงครามกับพวกนอกรีต (ข้อเปรียบเทียบและบทสรุป)
6. การเห่าของสุนัขที่เฮาอับ
..แหล่งที่มาในเรื่องราวของ ซัยฟ์
..สุนัขเห่าใส่ใครที่เฮาอับ ?
..สรุป
7. เพื่อการแก้ไขสายตระกูลของ ซิยาด
..แหล่งที่มาในเรื่องราวของซัยฟ์
..เรื่องเล่ามาจากผู้อื่นที่ไม่ใช่จากซัยฟ์
..สรุป
8. เรื่องราวของ มุฆีเราะฮ์ อิบนิ ชุอ์บะฮ์
..นักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ
..แหล่งที่มาในเรื่องราวของซัยฟ์
..สรุป
9. การจองจำของ อบูมิฮ์ญัน
..การเล่าเรื่องของ ซัยฟ์
..ต้นกำเนิดของเรื่องราวของ ซัยฟ์
..สรุป
10. วันต่างๆ ของซัยฟ์
..ก. วันแห่งวัว
..ข. วันแห่ง อัรมาษ อัฆวาษและอิมาส
..ค. วันแห่ง ญะรอษิม
..แหล่งที่มาในเรื่องราวของ ซัยฟ์
..สรุป
11. การปรึกษาและการให้สัตยาบันต่อ อุศมาน
..เรื่องราวที่เกี่ยวกับการปรึกษาหารือจากผู้อื่นที่ไม่ใช่จากซัยฟ์
..การปรึกษาหารือและอุมัร
12. กุมมาซบาน บุตรของ ฮุรมูซานตามการรายงานของซัยฟ์
..เรื่องเล่าโดยบุคคลที่ไม่ใช่ ซัยฟ์
..สรุป
13. เมืองต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดย ซัยฟ์
..1. ดุลูษ
..2. ฏอวูซ
..3. ญะอ์รอนะฮ์ และ นุอ์มาน
..4. กุรดูดะฮ์
..5. แม่น้ำอุตต์
..6. อัรมาษ อัฆวาษ และอิมาส
..7. อัล ซินย์ ษะนียะตุรริกาบ อัล กุไดส์ อัล มักร์วายะฮ์คุรด์ อัล วะลายะฮ์ และอัล ฮะวาฟี
14. ซัยฟ์กับวันเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ
..สรุป
ตอนจบของการแปล
หมายเหตุ จากบรรณาธิการ
หมายเหตุ
ท้ายเล่ม จากผู้ตรวจทาน